Приемаме документи за превод по поща, факс, електронна поща или Skype, a може и да ги донесете лично в  нашия офис.

Цените ни са оптимално достъпни.

Стандартният срок за извършване на превода е до 72 часа от момента на поръчката. Като използваме всички съвременни средства за връзка, ние сме достъпни практически 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Ние работим в цялата страна, като изпращаме превода до всяко място, посочено от клиента в България и в чужбина, в срок.

Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя след приключване на всяка конкретна поръчка в срок до 3 дни след издаване на фактура. Ние си запазваме правото да начисляваме цялостно или частично предплащане.

Една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.

Преводачът не носи отговорност за: загубата или щетите, произтичащи от използването на превода, легализиран или обикновен, от клиента.      

Изпълнителят се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информацията във връзка с цялостната дейност на Възложителя, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му във връзка с възложената поръчка. Изпълнителят носи пълна отговорност за действията на своите служители и подизпълнители.

С приемането на тези Общи условия Възложителят дава своето изрично и безусловно съгласие, Изпълнителят, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получил достъп във връзка с поръчката за превод и/или легализация, за целите на превода и/или легализацията, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на възложената поръчка и за други законни цели.

Ако клиентът няма специфични изисквания за извършване на услугата, тя се извършва съобразно добрите практики в Дес Пол

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.